ชุดการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ฉบับผู้ปกครอง

เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท”

คู่มือส่งเสริมการรู้หนังสือ (Literacy) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ (Big Book)

1.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

2.การเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย (ภาษา)

3.ประสบการณ์สำคัญและกิจกรรม (ภาษา)

4.กิจกรรมหลัก (ภาษา)

5.แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย (ภาษา)

6.นำเสนอพอเพียง 27 เม.ย. 58

7.สื่อนวัตกรรม พอเพียง 27 เม.ย. 58

8.การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ปฐมวัย1

9.ประสบการณ์สำคัญวิทยาศาสตร์ปฐมวัย3

10.สรุปวิทยาศาสตร์ปฐมวัย4

11.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนว Whole Brain Approach

CAI :  

 1.ฉันมีปีก   2.เราจะโต   3.ที่อยู่ของฉันที่อยู่ของเธอ   4.ดอกไม้หลายสี   5.อะไรอยู่บนฟ้า   

6.อะไรอยู่ในน้ำ   7.ตั๊กแตนกระโดด   8.แปรงฟันให้เสือ   9.เจ้าหมูขี้โม้   10.ลูกกระต่ายแสนซน

คู่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิดและคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 1

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 2

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 1 ปรับ 12 เมษายน 2556 (Word)

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 2 ปรับ 11 เมษายน 2556 (Word)

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับปฐมวัย

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา

คาราโอเกะ เพลงชาติอาเซียน เพลงมอนเทสซอริ เพลงสอนคละชั้นกันมะ  เพลงสอนได้เคยเรียนแล้ว

 คาราโอเกะ

รายการจัดสรรโอนเงินปฐมวัย รายละเอียดการจัดสรรงบค่าพาหนะในการมาประขุม

ว25 หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย

ว1573 หนังแจ้งจัดสรรจาก สพฐ.

 

– การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

– Big Book 4 ก.ค.57 ร.ร.โพฒิสาร , BiGBook หมีน้อยจะไปโรงเรียน

– ชุดการอ่าน

– คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

– PPT อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.โพฒิสาร ๕ ก.ค.๕๗

– กิจกรรมการทดลอง

 

 

Post Navigation