การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

การสอนภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่

CAI :  

 1.ฉันมีปีก   2.เราจะโต   3.ที่อยู่ของฉันที่อยู่ของเธอ   4.ดอกไม้หลายสี   5.อะไรอยู่บนฟ้า   

6.อะไรอยู่ในน้ำ   7.ตั๊กแตนกระโดด   8.แปรงฟันให้เสือ   9.เจ้าหมูขี้โม้   10.ลูกกระต่ายแสนซน

คู่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิดและคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 1

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 2

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 1 ปรับ 12 เมษายน 2556 (Word)

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 2 ปรับ 11 เมษายน 2556 (Word)

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับปฐมวัย

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา

คาราโอเกะ เพลงชาติอาเซียน เพลงมอนเทสซอริ เพลงสอนคละชั้นกันมะ  เพลงสอนได้เคยเรียนแล้ว

 คาราโอเกะ

รายการจัดสรรโอนเงินปฐมวัย รายละเอียดการจัดสรรงบค่าพาหนะในการมาประขุม

ว25 หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย

ว1573 หนังแจ้งจัดสรรจาก สพฐ.

 

– การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

– Big Book 4 ก.ค.57 ร.ร.โพฒิสาร , BiGBook หมีน้อยจะไปโรงเรียน

– ชุดการอ่าน

– คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

– PPT อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.โพฒิสาร ๕ ก.ค.๕๗

– กิจกรรมการทดลอง

 

 

นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

นำเสนอวิจัยรรเล็ก โครงการที่ 5

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คละชั้น (6 มีนาคม 57)

บัตรคำ

PowerPoint การจัดการเรียนรู้แบบคะชั้น(ปรับ)

ใบกิจกรรมการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น

ฟอร์มกำหนดการสอน

นำเสนอชุดการอ่านภาษาไทยเชียงใหม่สำรอง

แนวทางการจัดกิจกรรมภาษาไทย ป.๑-๒ ป.๓-๔ ป.๕-๖

สื่อเสริมการคิดคณิตศาสตร์(ปรับปรุง 6มี.ค 57

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตฯ คละชั้น ป.2-3

การออกแบบการจัดกิจกรรมคละชั้น

ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ      คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์     บูรณาการ

กำหนดการสอน

ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ      คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์     บูรณาการ

 

Post Navigation