ชุดการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน (ฉบับผู้ปกครอง)

ชุดการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ฉบับผู้ปกครอง

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักโครงการและการจัดการความรู้ OKMD และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑

เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท”

คู่มือส่งเสริมการรู้หนังสือ (Literacy) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ (Big Book)

คู่มือส่งเสริมการรู้หนังสือ (Literacy) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ (Big Book)

การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบพื้นที่พิเศษ

1.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

2.การเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย (ภาษา)

3.ประสบการณ์สำคัญและกิจกรรม (ภาษา)

4.กิจกรรมหลัก (ภาษา)

5.แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย (ภาษา)

6.นำเสนอพอเพียง 27 เม.ย. 58

7.สื่อนวัตกรรม พอเพียง 27 เม.ย. 58

8.การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ปฐมวัย1

9.ประสบการณ์สำคัญวิทยาศาสตร์ปฐมวัย3

10.สรุปวิทยาศาสตร์ปฐมวัย4

11.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามแนว Whole Brain Approach

สื่อและเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสมดุลภาษา (Balance Literacy) บูรณาการกับการเล่นตามรอยพระยุคลบท

CAI :  

 1.ฉันมีปีก   2.เราจะโต   3.ที่อยู่ของฉันที่อยู่ของเธอ   4.ดอกไม้หลายสี   5.อะไรอยู่บนฟ้า   

6.อะไรอยู่ในน้ำ   7.ตั๊กแตนกระโดด   8.แปรงฟันให้เสือ   9.เจ้าหมูขี้โม้   10.ลูกกระต่ายแสนซน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเทสซอริระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก

คู่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิดและคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 1

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 2

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 1 ปรับ 12 เมษายน 2556 (Word)

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 2 ปรับ 11 เมษายน 2556 (Word)

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับปฐมวัย

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสมดุลภาษา (Balance Literacy) บูรณาการกับการเล่นตามรอยพระยุคลบท

รายการจัดสรรโอนเงินปฐมวัย รายละเอียดการจัดสรรงบค่าพาหนะในการมาประขุม

ว25 หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย

ว1573 หนังแจ้งจัดสรรจาก สพฐ.

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนครสวรรค์ 5 – 6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพฒิสารศึกษา

– การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

– Big Book 4 ก.ค.57 ร.ร.โพฒิสาร , BiGBook หมีน้อยจะไปโรงเรียน

– ชุดการอ่าน

– คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

– PPT อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.โพฒิสาร ๕ ก.ค.๕๗

– กิจกรรมการทดลอง