CAI :  

 1.ฉันมีปีก   2.เราจะโต   3.ที่อยู่ของฉันที่อยู่ของเธอ   4.ดอกไม้หลายสี   5.อะไรอยู่บนฟ้า   

6.อะไรอยู่ในน้ำ   7.ตั๊กแตนกระโดด   8.แปรงฟันให้เสือ   9.เจ้าหมูขี้โม้   10.ลูกกระต่ายแสนซน

รายการจัดสรรโอนเงินปฐมวัย รายละเอียดการจัดสรรงบค่าพาหนะในการมาประขุม

ว25 หนังสือเชิญศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย

ว1573 หนังแจ้งจัดสรรจาก สพฐ.

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Big Book 4 ก.ค.57 ร.ร.โพฒิสาร , BiGBook หมีน้อยจะไปโรงเรียน

ชุดการอ่าน

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

PPT อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร.ร.โพฒิสาร ๕ ก.ค.๕๗

กิจกรรมการทดลอง

 

 

นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

นำเสนอวิจัยรรเล็ก โครงการที่ 5

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คละชั้น (6 มีนาคม 57)

บัตรคำ

PowerPoint การจัดการเรียนรู้แบบคะชั้น(ปรับ)

ใบกิจกรรมการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น

ฟอร์มกำหนดการสอน

นำเสนอชุดการอ่านภาษาไทยเชียงใหม่สำรอง

แนวทางการจัดกิจกรรมภาษาไทย ป.๑-๒ ป.๓-๔ ป.๕-๖

สื่อเสริมการคิดคณิตศาสตร์(ปรับปรุง 6มี.ค 57

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตฯ คละชั้น ป.2-3

การออกแบบการจัดกิจกรรมคละชั้น

ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ      คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์     บูรณาการ

กำหนดการสอน

ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ      คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์     บูรณาการ

 

คาราโอเกะ เพลงชาติอาเซียน เพลงมอนเทสซอริ เพลงสอนคละชั้นกันมะ  เพลงสอนได้เคยเรียนแล้ว

 คาราโอเกะ

การจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก บรรยาย อ.นิรมล

สื่อการจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก บรรยาย อ.จรรยา

คู่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิดและคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 1

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 2

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 1 ปรับ 12 เมษายน 2556 (Word)

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 2 ปรับ 11 เมษายน 2556 (Word)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     กบช่างคิด ป.1

ตามล่าหาจำนวน ป.1      บวกลบกับโลมา ป.1

โรงเรียนของเรา ป.1       เฮฮาเรขาคณิต ป.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     กระต่ายรักเรียน ป.2

ไปเที่ยวทะเล ป.2           น้องอบอุ่นสนุกกับเรขาคณิต ป.2

ผึ้งน้อยแสนขยัน ป.2     สนุกคิดพิชิตปัญญา ป.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ช.ช้าง ช่างสังเกต ป.3

ตะลุยท่องเที่ยว ป.3        ท่องเที่ยวไปกับเรขาคณิต ป.3

หลินปิงชวนคิด ป.3          สวนยางพาราของลุงมั่ง ป.3

Post Navigation