นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

นำเสนอวิจัยรรเล็ก โครงการที่ 5

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คละชั้น (6 มีนาคม 57)

บัตรคำ

PowerPoint การจัดการเรียนรู้แบบคะชั้น(ปรับ)

ใบกิจกรรมการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น

ฟอร์มกำหนดการสอน

นำเสนอชุดการอ่านภาษาไทยเชียงใหม่สำรอง

แนวทางการจัดกิจกรรมภาษาไทย ป.๑-๒ ป.๓-๔ ป.๕-๖

สื่อเสริมการคิดคณิตศาสตร์(ปรับปรุง 6มี.ค 57

แนวการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตฯ คละชั้น ป.2-3

การออกแบบการจัดกิจกรรมคละชั้น

ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ      คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์     บูรณาการ

กำหนดการสอน

ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ      คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์     บูรณาการ

 

คาราโอเกะ เพลงชาติอาเซียน เพลงมอนเทสซอริ เพลงสอนคละชั้นกันมะ  เพลงสอนได้เคยเรียนแล้ว

 คาราโอเกะ

การจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก บรรยาย อ.นิรมล

สื่อการจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก บรรยาย อ.จรรยา

คู่มือส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน การคิดและคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้คละชั้นระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 1

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางมอนเทสซอริ   ภาค 2

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 1 ปรับ 12 เมษายน 2556 (Word)

แผนมอนเทสซอริ ภาคเรียนที่ 2 ปรับ 11 เมษายน 2556 (Word)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     กบช่างคิด ป.1

ตามล่าหาจำนวน ป.1      บวกลบกับโลมา ป.1

โรงเรียนของเรา ป.1       เฮฮาเรขาคณิต ป.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     กระต่ายรักเรียน ป.2

ไปเที่ยวทะเล ป.2           น้องอบอุ่นสนุกกับเรขาคณิต ป.2

ผึ้งน้อยแสนขยัน ป.2     สนุกคิดพิชิตปัญญา ป.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ช.ช้าง ช่างสังเกต ป.3

ตะลุยท่องเที่ยว ป.3        ท่องเที่ยวไปกับเรขาคณิต ป.3

หลินปิงชวนคิด ป.3          สวนยางพาราของลุงมั่ง ป.3

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับปฐมวัย

แบบบันทึกความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา

1.ฉันมีปีก

2.เราจะโต

3.ที่อยู่ของฉันที่อยู่ของเธอ

4.ดอกไม้หลายสี

5.อะไรอยู่บนฟ้า

6.อะไรอยู่ในน้ำ

7.ตั๊กแตนกระโดด

8.แปรงฟันให้เสือ

9.เจ้าหมูขี้โม้

10.ลูกกระต่ายแสนซน

คณิตศาสตร์

หน่วยทบทวน

หน่วยที่ 1 จำนวนหรรษา

หน่วยที่ 2 เวลาชั่งวัด

หน่วยที่ 3 สารพัดเรขาคณิต

หน่วยที่ 4 พิชิตแบบรูป

ภาษาไทย

หน่วยที่ 1-4

หน่วยที่ 5 รักกันไว้เถิด

หน่วยที่ 6 ทันโลกทันคน

หน่วยที่ 7 ธรรมชาติที่รัก

หน่วยที่ 8 ด้วยแรงแห่งรัก

ภาษาอังกฤษ

Unit 1_My-English (Grade 1-6)

Unit 2_All-about-me (Grade 1-6)

Unit 3_Family (Grade 1-6)

Unit 4_School (Grade 1-6)

วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 1 มหัศจรรย์ธรรมชาติ part 1

หน่วยที่ 1 มหัศจรรย์ธรรมชาติ part 2

หน่วยที่ 2 สารรอบตัวเรา